Päivittäiset ja kausittaiset hoitotehtävät
Opiskelija
 • suunnittelee toimintaansa eläinyksikön tai eläinryhmän tietojen perusteella
 • huomioi valitun eläinlajin tai eläinlajien olosuhdevaatimukset ja lajityypillisen käyttäytymisen erilaisissa tavallisissa hoitotilanteissa
 • työskentelee huomioiden lainsäädännön, viranomaismääräykset ja -ohjeet
 • arvioi eläintilojen olosuhteita eläinten hyvinvoinnin kannalta
 • hoitaa, ruokkii ja käsittelee valittua eläinlajia tai eläinlajeja lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa
 • ennaltaehkäisee eläintauteja ja -sairauksia sekä tapaturmia
 • ennaltaehkäisee tarttuvien eläintautien leviämistä
 • tunnistaa yleisimmät tarttuvat eläintaudit ja ilmoittaa epäilyistä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • tietaa hallitun lääkekäytön tärkeyden mikrobilääkeresistenssin ehkäisyssa
 • tunnistaa sairaan eläimen, osaa antaa ensiapua, tilaa tarvittaessa eläinlääkärin ja hoitaa eläintä saamiensa ohjeiden mukaan
 • tarkkailee eläinten lisääntymiskiertoa ja tunnistaa pariutumiskelpoisen eläimen
 • avustaa tarvittaessa synnytyksessä ja vastasyntyneen hoidossa
 • tekee muita kausittaisia eläintenhoitoon liittyviä töitä
 • huomioi toiminnassaan eläinlajikohtaiseen hoitamiseen liittyvät laatuvaatimukset
 • hyödyntää työssään tarvittaessa tietojaan eläinten jalostamisesta.
Eläinten ruokinta
Opiskelija
 • arvioi aistinvaraisesti rehujen laatua ja tunnistaa hygieenisesti huonolaatuisen rehun
 • käsittelee rehuja hygienisesti
 • ruokkii eläimet rehunjakolistan mukaan huomioiden eläimen lajin, iän, sukupuolen, kunnon, mahdollisen tuotantovaiheen ja terveydelliset seikat
 • koostaa rehu- ja lajitietojen perusteella eläimelle sopivan lajinmukaisen käytännön ruokinnan.
Työympäristön siisteydestä huolehtiminen
Opiskelija
 • pitää eläimet puhtaina ja työtilat siisteinä
 • huolehtii eläintilojen ja niiden ympäristön siisteydestä, turvallisuudesta ja toimintakuntoisuudesta
 • käyttää tarkoituksenmukaisia työvälineitä, koneita ja -menetelmiä
 • arvioi tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan
 • lajittelee, säilyttää ja kierrättää työympäristössä syntyviä jätteitä ja kemikaaleja
 • huomioi valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien ympäristövaikutukset
 • käsittelee kuollutta eläintä säädösten ja työpaikan käytäntöjen mukaan
 • puhdistaa eläintiloja valiten tarkoituksenmukaiset pesuaineet ja puhdistusmenetelmät sekä työskentelee vettä ja energiaa säästäen.
Koneiden, työvälineiden ja laitteiden käyttäminen
Opiskelija
 • käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin tai eläinlajien hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita
 • huomaa poikkeamat käyttökuntoisuudesta ja ilmoittaa havaitsemistaan korjaustarpeista
 • tekee tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä.
Kestävällä tavalla toimiminen eläinten hoitotöissä
Opiskelija
 • noudattaa työyhteisössä sovittuja sääntöjä ja ohjeita
 • pukeutuu työtehtävään asianmukaisesti ja turvallisesti
 • toimii työskennellessään taloudellisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • huomioi toiminnan ilmastovaikutuksia
 • arvioi omaa työskentelyään, osaamistaan ja työkykyään, ottaa vastaan palautetta ja toimii saamansa palautteen mukaan
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, huomioi työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • huomioi tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä
 • huomioi työssään toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • osaa auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
 • huomioi työssään alan yritysten toimintaa säätelevät voimassa olevat säädökset
 • ylläpitää osaamistaan, etsii uutta tietoa ja soveltaa tietoa käytäntöön
 • toimii laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen
 • hyödyntää työssään digitaalisuutta tehden lakisääteiset dokumentoinnit ja etsien tietoa lähdekriittisesti
 • seuraa alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • laskee ja arvioi tuotannon kannattavuutta.