Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Hän osaa työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Osaamisalan suorittanut osaa tukea sosiaalista ja yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta. Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut tukee yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toimintakykyä ja oppimista. Hän osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä. Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut edistää toiminnallaan työhyvinvointia ja turvallisuutta.

Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut syventää osaamistaan perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä.

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittaneet voivat työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.


  • Opettaja: Tuija Laine